Om Feldenkraismetoden

Feldenkraismetoden baserar sig på ett pedagogiskt upplagt koncept som utgår från människans inflytande på sig själv att kunna förändra sin självbild.  Denna förändring sker med en non verbal neuromotorisk kommunikation mellan pedagogen och eleven. Informationen uppnås på ett s.k. rörelsespråk med elevens centrala nervsystem via det kinestetiska sinnet (rörelsesinnet).

Feldenkraismetoden utförs på två sätt; genom MGR och FI, båda arbetssätten ger AHA-upplevelser och ökad medvetenhet.

Medvetenhet genom rörelse, förkortas ofta MGR (Awareness Through Movement = ATM på engelska).
Under lektionen ger Feldenrkaispedagogen eleverna muntliga beskrivningar av rörelser som de själva utför på ett utforskande och individuellt sätt. Pedagogen förevisar inte. Eleverna härmar inte rörelserna.

Funktionell Integrering förkortas ofta FI. (Functional Integration på engelska).
Pedagogen utför kommunicerande rörelser med elevens kropp och utgår från de spänningsförhållanden eleven befinner sig i. Utifrån detta utför pedagogen en nonverbal lektion. Eleverna själva skapar sig en bild av rörelsen som de bör omsätta funktionellt.

Mer om

 Moshe Feldenkrais från Israel är Feldenkraismetodens grundare. Han var Fil. Dr. i fysik och levde mellan 1904-1984.

Med sin vetenskapliga bakgrund  och sina kunskaper inom judo började han på 1950-talet undersöka sambandet mellan rörelser, känslor, förnimmelse och tankar. Så uppkom Feldenkraismetoden. Han ägnade hela sitt liv åt att introducera metoden i hela världen och höll bland annat utbildningar i Israel och USA. Han har skrivit flera böcker om Feldenkraismetoden, se titlar i boklistan.

Yochanan Rywerant från Israel levde 1922-2010. Han var Feldenkrais trainer och nära medarbetare till Moshe Feldenkrais under 13 år. Han utvecklade metodens pedagogik, särskilt inom området Funktionell Integrering.

Han har skrivit tre böcker, se titlar i boklistan.

Han ledde tre Feldenkraisutbildningar i Sverige under åren 1986-1995 och därefter en trainerutbildning 1994-1995. I sitt hemland Israel ledde han senare både grundutbildningar och trainerutbildningar fram till sin död.

Med feldenkraismetoden ökar vi vår medvetenhet till att lära känna våra omedvetna beteenden/rörelser i kroppen som hindrar oss att röra oss på ett ledigt/skonsamt sätt. Så kan vi få bättre kroppskontroll för att möta dagens stress och undvika smärta. Utövare av olika sporter och konstarter har nytta av Feldenkraismetoden i sin utveckling.