Denna utbildning följer Feldenkraismetoden så som Moshe Feldenkrais utvecklade den med de konceptuella förändringar som Yochanan Rywerant genomförde och de anpassningar jag gjort till de vetenskapliga rön som tillkommit efter hans död 1984.

Utbildningens upplägg

Uttbildningen omfattar 105 dagar uppdelat på 12 avsnitt. Deltagarantalet är maximerat till 8 studenter. Detta dels för att undervisningen då kan ges en mera personlig prägel, dels för att studenterna ska få tid att lära känna och utnyttja varandras erfarenheter av undervisningen. Därigenom uppstår också en gruppsamhörighet som stärker självförtroendet och höjer kvaliteten på undervisningens resultat. Genom begränsningen av deltagarantalet har jag också optimerat den pedagogiska effekten av gruppdynamik vilket möjliggör en kortare utbildningstid med bibehållen effekt och kvalitet.

Varje dag ägnas åt ett visst tema. Dagen innan får studenterna en skriftlig beskrivning av temat och de praktiska övningar som följer. Säg att temat är skulderbladet; jag förklarar skulderbladets muskulatur och demonstrerar dess funktion. Studenterna får sedan öva dessa FI-rörelser (manipuloner) på varandra och diskutera sina därvid gjorda erfarenheter.
 Vid dagens slut ger jag en MGR-lektion som anknyter till dagens tema vilket bidrar till studenternas kroppsmedvetenhet. Från och med avsnitt 7 till utbildningens slut ger jag dagligen en student en individuell lektion. Före lektionen ombeds studenten att gå omkring i rummet medan vi andra analyserar rörelserna. Efter diskussion börjar jag lektionen enligt studenternas förslag. Känner jag att en avvikelse är påkallad motiverar jag den för studenterna. Efter lektionen får studenten gå omkring igen och resultatet utvärderas gemensamt.

FI- funktionell integrering

När jag demonstrerar dagens tema på var och en av studenterna beskriver jag i detalj vad jag känner och hur jag utför manipulonen. Demonstrationen (och MGR-lektionen) filmas. Filmen överförs till en DVD som studenterna får en kopia av efter avsnittet slut. Det gör det möjligt för dem att hemma repetera varje undervisningsdag för kontroll och befästande av vad de lärt.

Vid demonstrationen anpassar jag mig till var och en av studenternas vanemässiga handlingsmönster och berättar hela tiden vilka iakttagelser jag gör. Därigenom får studenterna inblick i variationer som kan förekomma och hur jag anpassar manipulonen med hänsyn därtill. Efter demonstrationen berättar varje elev för kamraterna om sina fysiska och mentala upplevelser vilket berikar deras inlevelse och förståelse av dessa. När studenterna därefter övar på varandra får de i praktiken pröva sig fram till den variation av manipulonen som är lämpligast för var och en.

MGR- medvetenhet genom rörelse

S
tudenterna berättar efterföljande dag om sina upplevelser under och efter ATM-övningen dagen innan. Den diskussion som följer på detta berikar allas erfarenhet. Utöver den ATM som jag ger varje dag ägnar jag under vecka sju och fem veckor framåt en hel dag åt ATM. Till dessa dagar får studenterna en detaljerad beskrivning av ATM-övningarnas uppbyggnad, didaktik och inlärningsprocess. Dagarna avslutas med att en student ger en ATM-övningar med sin grupp efter vilken vi diskuterar erfarenheterna med varandra.

Erfarenheten

E
fter att ha genomfört nio stycken grundutbildningar i Sverige och Tyskland och ett antal advancedkurser har jag funnit att mitt koncept fungerar väl. Mina studenter stiger ut i verkligheten med en grundlig kunskap om FM och ett stärkt självförtroende, vilket är förutsättningen för en framgångsrik verksamhet. Efter utbildningen får mina studenter när som helst återkomma till mig med frågor om undervisningen av sina egna elever.

Kursen sträcker sig över fyra år med 21 veckors utbildning (105 dagar) tre gånger per år. Avslutad utbildning ger intyg som Diplomerad Feldenkraispedagog enligt Elisabet Bloom.

Varje dag ägnas åt ett visst tema. Dagen innan får studenterna en skriftlig beskrivning av temat och de praktiska övningar som följer. Om temat är skulderbladet förklarar jag skulderbladets muskulatur och demonstrerar dess funktion. Studenterna får sedan öva dessa FI-rörelser (manipuloner) på varandra och diskutera sina därvid gjorda erfarenheter. Vid dagens slut ger jag en MGR-lektion som anknyter till dagens tema vilket bidrar till studenternas kroppsmedvetenhet.

Varje dags MGR lektion och FI genomgång filmas och varje elev får tillgång till dessa filmer fortlöpande under kursen. Detta gör det möjligt för dem att hemma repetera varje undervisningsdag för kontroll och befästande av vad de lärt.

Nästa utbildning startar när det finns åtta intresserade elever och deltagarantalet är av kvalitetsskäl begränsat till just åtta elever. Vill du göra en intresseanmälan så mejla mig på info@feldenkrais-education.se

Jag är mycket tacksam att jag har fått en så solid utbildning till Feldenkraispedagog som hos Elisabet Bloom. Hon förklarar sitt arbetssätt tydligt och lättförståeligt och hennes djupa intresse om kursdeltagarnas utveckling ger utrymme för personliga erfarenheter och frågeställningar.

I sitt tydliga och logiska undervisningssätt av FI, funtionell integrering  förmedlar hon sakkunskap, inlevelseförmåga och säkerhet. Elisabet demonstrerar varje FI på varje deltagare så att alla känner hennes händer. Jag hade aldrig hade haft modet att jobba så tidigt som Feldenkraispedagog om jag inte hade haft en så säker och trygg lärare.

Regine Schröder